Przepisy ustawy o sygnalistach już od września

Przepisy ustawy o sygnalistach już od września: w dniu 24 czerwca 2024 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o ochronie sygnalistów, co oznacza, że przepisy zaczną obowiązywać już 25 września. Tak więc firmy, na rzecz których według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób mają trzy miesiące na przygotowanie wewnętrznych procedur zgłoszeń naruszeń. Natomiast jeżeli chodzi o zgłoszenia zewnętrzne, to czas na ich wdrożenie jest trochę dłuższy, gdyż przepisy ich dotyczące wchodzą w życie trzy miesiące później, czyli 25 grudnia 2024 roku.

Zgodnie z przepisami w procedurze zgłoszeń wewnętrznych powinna zostać wskazana wewnętrzna jednostka organizacyjna, osoba albo podmiot zewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, a także sposoby przekazywania takich zgłoszeń. Należy również wskazać bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, które będą upoważnione do podejmowania działań następczych.

Sygnalista będzie objęty ochroną od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, i nie mogą wobec niego  być podejmowane działania odwetowe ani próby czy też groźby zastosowania takich działań. Wobec sygnalistów zatrudnionych podstawie stosunku pracy nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

  • odmowie nawiązania stosunku pracy,
  • wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  • obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
  • wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
  • przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
  • mobbingu lub dyskryminacji.

Ustawa wejdzie w życie z prawie trzyletnim opóźnieniem, gdyż dyrektywa UE o ochronie sygnalistów miała wejść w życie do 17 grudnia 2021 roku.

Powiązane Aktualności