Projekt ustawy o układach zbiorowych pracy

Projekt ustawy o układach zbiorowych: Dnia 25 czerwca 2024 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (numer z wykazu UC34). Projekt ten ma na celu częściową implementację dyrektywy nr 2022/2041 dotyczącej adekwatnych minimalnych wynagrodzeń w Unii Europejskiej do polskiego systemu prawnego. Dyrektywa ta zobowiązuje do zwiększenia liczby układów zbiorowych pracy.

Projekt ustawy o układach zbiorowych wprowadza otwarty katalog spraw regulowanych przez układy zbiorowe pracy. Ma obejmować kwestie dotyczące w szczególności (art. 3 pkt 3 projektu ustawy):

  • wymiaru i norm czasu pracy,
  • systemów i rozkładów czasu pracy,
  • pracy w godzinach nadliczbowych,
  • wymiaru urlopu wypoczynkowego,
  • warunków wynagradzania,
  • organizacji pracy,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przeciwdziałania naruszaniu godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, naruszaniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu i mobbingowi,
  • tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • trybu i warunków podejmowania rokowań, reprezentacji stron i udziału ekspertów oraz pozostałych kwestii prowadzenia dialogu społecznego.

Art. 8 pkt 1 projektu ustawy określa czas trwania układów zbiorowych pracy. Zakładowy układ zbiorowy pracy będzie zawierany w formie pisemnej na okres 5 lat, natomiast ponadzakładowy układ zbiorowy pracy na 10 lat. Istnieje jednak możliwość ich przedłużenia odpowiednio o kolejne 5 i 10 lat. Strona uprawniona do zawarcia układu zbiorowego będzie zobowiązana do podjęcia rokowań, jeśli wniosek o przedłużenie zostanie złożony nie wcześniej niż 60 dni przed upływem okresu obowiązywania układu, lub po jego wypowiedzeniu. Proces rejestracji układów zbiorowych pracy zostanie uproszczony dzięki wprowadzeniu danych do systemu teleinformatycznego na elektronicznym formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy. Ponadto, w ciągu roku od wejścia w życie ustawy zostanie utworzona Krajowa Ewidencja Układów Zbiorowych Pracy, w której będą rejestrowane układy.

Polska ma obowiązek wdrożyć przepisy dotyczące układów zbiorowych pracy do 15 listopada 2024 roku, jednak w projekcie przewidziano datę wejścia w życie przepisów na 1 stycznia 2025 roku.

Powiązane Aktualności