Odpisy na ZFŚS w 2024 roku

w dniu 16 lutego 2024 roku Prezes GUS wydał obwieszczenie dotyczące wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r.

Wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2023 r. wyniosło 6246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6445,71 zł, tak więc do ustalenia odpisu na ZFŚS w 2024 r. należy przyjąć kwotę 6445,71 zł.

Obowiązek stworzenia ZFŚS mają pracodawcy, którzy według stanu na dzień 1 stycznia 2024 r. zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, lub 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpiła zakładowa organizacja związkowa.

W 2024 roku obowiązkowe odpisy wynoszą:

  • odpis podstawowy (37,50%) – 2417,14 zł
  • odpis na pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki (5%) – 322,29 zł
  • odpis na pracownika młodocianego w drugim roku nauki (6%) – 386,74 zł
  • odpis na pracownika młodocianego w trzecim roku nauki (7%) – 451,20 zł
  • odpis na pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (50%) – 3222,86 zł

Możliwe jest też zwiększenie dobrowolne na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności o 6,25%, czyli o 402,86 zł. Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu, mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5%, ale pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Oznacza to zwiększenie o kwotę 483,43 zł.

Więcej o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych można dowiedzieć się na szkoleniach kadrowo-płacowych.

Powiązane Aktualności

Przejdź do góry