Nowe obowiązki pracodawców od 15 lutego

Od 15 lutego 2024 r. weszły w życie nowe przepisy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym – zgodnie z ustawą z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304). Wchodzące w życie przepisy rozszerzają obowiązki pracodawców prowadzących działalność związaną z opieką nad osobami małoletnimi, w zakresie weryfikacji niekaralności osób podejmujących pracę z dziećmi.

I tak od 15 lutego pracodawca, który nawiązuje stosunek pracy z osobą, która będzie zajmować się wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi ma obowiązek weryfikacji niekaralności osób podejmujących pracę lub działalność związaną z kontaktem z dziećmi. Obowiązek ten dotyczy nie tylko pracodawców, ale również organizatorów działalności związanych z powyższymi obszarami.

W ramach weryfikacji pracodawcy/organizatorzy działalności mają obowiązek uzyskać informacje, czy dana osoba jest zamieszczona w rejestrze z dostępem ograniczonym lub w rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w rejestrze.

Pracodawca ma też obowiązek wydrukować i załączyć do akt osobowych pracownika potwierdzenie z ww. rejestru, a także załączyć do akt osobowych  następujące oświadczenia pracownika:

  • informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego,
  • informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi (w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Polska i państwo obywatelstwa, oraz informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi (w przypadku osoby która zamieszkiwała za granicą w państwie innym niż Polska i kraj obywatelstwa).

Więcej o kwestiach zatrudniania cudzoziemców można dowiedzieć się na szkoleniach, o których informację można znaleźć na stronie Szkolenia.

Powiązane Aktualności

Przejdź do góry