Nowe uprawnienia dla PIP

Prace nad projektem nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców mają w założeniu uprościć i ujednolicić procedury kontroli przedsiębiorców i innych pracodawców, oraz nadać nowe uprawnienia dla PIP.

Zmiany znoszą między innymi obowiązek okazywania upoważnienia Inspektora do przeprowadzenia kontroli, co postulowało Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, składając petycję dotyczącą zmiany przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Projekt ustawy zakłada skreślenie przepisów art. 24 ust. 3-7, czyli odnoszących się do obowiązku przedstawienia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Kolejna zmiana dotyczy dodania do art. 65 ustawy – Prawo przedsiębiorców nowego punktu, który spowoduje dopisanie kontroli prowadzonych przez PIP do kontroli organów dla których wyłączone jest stosowanie ograniczeń w prowadzeniu kontroli. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wyłączenie to dotyczy kontroli na podstawie przepisów prawa atomowego, kontroli celno-skarbowej oraz kontroli w zakresie gospodarki odpadami.

Wprowadzone zmiany w przepisach i nowe uprawnienia dla PIP mają za zadanie uprościć i ujednolicić przepisy procedur kontroli przedsiębiorców i innych pracodawców, realizowanych przez różne państwowe instytucje kontrolne. Zmiany przepisów budzą jednak wątpliwości co do ich zastosowania w praktyce. Upoważnienie Inspektora do przeprowadzenia kontroli, to nie tylko upoważnienie ale również zakres informacji dla podmiotu kontrolującego o zakresie i przedmiocie  kontroli, terminie kontroli czy też pouczeniu o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy. Zakres ten jest pomocny z perspektywy kontrolowanego przedsiębiorcy, gdyż pozwala mu między innymi  zaplanować pracę w taki sposób, aby kontrola nie kolidowała z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powiązane Aktualności

Nowe uprawnienia dla PIP

Prace nad projektem nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców mają w założeniu uprościć i ujednolicić [...]