Nowe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych

Czy można odpracować wyjście prywatne przed skorzystaniem z niego?

Na pytanie, czy możliwe jest odpracowanie wyjścia prywatnego przed realnym skorzystaniem z wyjścia, np. w sytuacji gdy pracownik chce wyjść w piątek na 2 godziny w trakcie dnia pracy i chciałby odpracować takie wyjście zostając w środę i czwartek po 1 godzinie dłużej w pracy odpowiedział Główny Inspektorat Pracy w stanowisku z 22 lutego 2024 roku, i jest to stanowisko bardzo propracownicze.

I tak GIP uznał, że nie ma przeszkód prawnych, by odpracować prywatne wyjście, zanim to wyjście nastąpiło mimo, że literalne brzmienie art. 151 § 21 Kodeksu pracy wskazuje, że odpracowanie czasu prywatnego wyjścia powinno nastąpić dopiero po dniu, w którym miało ono miejsce, co zresztą przyznał sam GIP w sowim stanowisku (“Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133″)

Zdanie GIP znajduje potwierdzenie w stanowisku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad odpracowywania prywatnych wyjść, w którym resort wskazał, że “poza wymogiem, aby udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych nastąpiło na piśmie, przepis ten nie odnosi się i nie reguluje zasad i warunków udzielania tego zwolnienia od pracy, a także zasad i warunków jego odpracowywania. Kwestie te mogą być przedmiotem regulacji wewnątrzzakładowych (…) lub też mogą być ustalane każdorazowo na mocy porozumienia między pracodawcą a pracownikiem (…)“.

GIP zaznaczył jednocześnie, że sytuacja, w której odpracowanie wyjścia prywatnego następuje przed jego datą może spowodować komplikacje w przypadku gdyby pracownik najpierw odpracował czas prywatnego wyjścia, a następnie z niego nie skorzystał (np. z powodu odwołania wizyty lekarskiej). W takiej sytuacji dochodzi do pracy w godzinach nadliczbowych, którą pracodawca będzie zobowiązany zrekompensować pracownikowi.

Powiązane Aktualności