Czy związek zawodowy może zaskarżyć politykę antymobbingową?

19 marca 2024 roku Sąd Najwyższy wydał postanowienie (sygn. akt III PSKP 8/23) w którym wskazał, że związek zawodowy ma prawo wystąpić do sądu z żądaniem uchylenia aktu wewnętrznego pracodawcy, jakim jest polityka antymobbingowa. We wcześniejszych orzeczeniach sądy niższych instancji uznały, że nie ma przepisów, które dawałyby sądowi powszechnemu prawo kompetencje do uchylania wewnętrznych aktów pracodawcy, i w związku z tym związki zawodowe nie mogą domagać się uchylenia takich aktów przed sądami.

Sprawa dotyczyła pozwu, z którym wystąpił do sądu pracy Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Miejskiego we Wrocławiu przeciwko prezydentowi miasta. Przedmiotem pozwu było zarządzenie wydane pracownikom, określające procedury postępowania w razie mobbingu. Według związku zawodowego w procedurze wyjaśniającej nie uwzględniono przedstawicieli pracowników, a także nie zapewniono możliwości odniesienia się do zarzutów osoby pomawianej o stosowanie mobbingu. Związkowcy ocenili politykę antymobbingowa w urzędzie miasta jako niekorzystną dla pracowników, i w związku z tym argumentowali, że  powinna istnieć możliwość jej podważenia przed sądem powszechnym

Sąd Najwyższy nie zgodził się z linią orzeczniczą sądów niższej instancji i wskazał, że zgodnie z art 45. ust. 1 Konstytucji każdy ma prawo do rozpatrzenia sprawy przed sądem, a sądy powszechne są powołane do rozpatrywania spraw cywilnych. Do takich spraw należy prawo pracy, a w szczególności sprawy dotyczące procedur antymobbingowych w organizacji.

Powiązane Aktualności