Skierowanie na badania pracownika niepełnosprawnego

Zgodnie z artykułem 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez posiadania przez niego aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na wskazanym stanowisku w warunkach pracy, które zostały opisane na skierowaniu na badanie lekarskie. Skierowanie takie wydaje pracodawca, a jego wzór jest określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Jak jednak postąpić w przypadku pracownika z niepełnosprawnością? Czy należy w skierowaniu na badania profilaktyczne wskazywać dodatkowe informacje na temat jego niepełnosprawności?

W stanowisku z 20 marca 2024 roku odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym to stanowisku jasno zostało wskazane, że nie ma podstaw prawnych, by przekazywać lekarzowi na skierowaniu informację o niepełnosprawności pracownika. W skierowaniu nie należy wpisywać informacji związanych z niepełnosprawnością pracownika, a tylko cechy stanowiska oraz występujące na nim czynniki ryzyka.  To pracownik skierowany na badanie powinien powiadomić lekarza o swoim stanie zdrowia, a także o przeciwwskazaniach bądź problemach, które mogą wiązać się z pracą na danym stanowisku. Ewentualne ograniczenia pracownika, wynikające z jego stanu zdrowia – a w tym i niepełnosprawności – powinny zostać ustalone przez lekarza w trakcie badań, i na podstawie badań lekarz wydaje zaświadczenie o możliwości pracy na danym stanowisku.

Ministerstwo wskazało również na kwestie związane z ochroną danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych powinno spełniać ściśle określone warunki wskazane w art. 6 ust. 1, a w przypadku danych szczególnej kategorii, w tym danych dotyczących zdrowia, wymogi określone w art. 9 ust. 2 RODO. Umieszczenie na skierowaniu na badania lekarskie informacji o stanie zdrowia stanowi w świetle RODO ujawnienie szczególnej kategorii danych osobowych.

 

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy w ramach działu kadr działasz zgodnie z RODO, oferujemy usługę audytu pod kątem przestrzegania przepisów RODO w HR.

Powiązane Aktualności