Zmiany w czasie pracy kierowców już weszły w życie

W dniu 22 maja 2024 roku weszły w życie nowe przepisy zmieniające czas pracy kierowców. Akt prawny UE 2024/1258, który został opublikowany przez Parlament Europejski w dniu 2 maja 2024 roku stanowi nowelizację postanowienia unijnego rozporządzenia nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Zmianie uległ między innymi system kar za naruszenia związane z tachografami – wcześniejsze regulacje pozwalały na nałożenie kar tylko na terenie państwa, w którym doszło do naruszenia, a obecnie nałożenie kary możliwe jest w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Oznacza to, że inspektor w dowolnym kraju będzie mógł ukarać kierowcę za brak wpisu o przekroczeniu granicy pomiędzy innymi państwami.

Druga ważna zmiana, która obowiązuje kierowców autobusów wykonujących okazjonalny przewóz osób dotyczy przedłużenia okresu dobowego z 24 na 25 godzin, przy czym wydłużenie doby nie może naruszać czasu pracy kierowców, w dniu skorzystania z odstępstwa czas prowadzenia autobusu może wynosić maksymalnie 7 godzin, a jednorazowe wydłużenie doby jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy pojedyncza usługa przewozu okazjonalnego pasażerów trwa co najmniej 6 kolejnych okresów liczących po 24 godziny

Możliwe jest też dwukrotne skorzystanie z przedłużenia doby pracy kierowcy, ale tylko wtedy, gdy pojedyncza usługa przewozu okazjonalnego osób trwa co najmniej przez osiem kolejnych okresów 24-godzinnych.

Kierowców autobusów wykonujących okazjonalny przewóz osób dotyka też zmiana związana z nowym podziałem przerw w jeździe ciągłej. Zgodnie z nowymi przepisami kierowca może podzielić obowiązkową przerwę wynoszącą nie mniej niż 45 minut na dwa okresy, przy czym każdy z nich musi trwać co najmniej 15 minut.

Należy też pamiętać o sporządzeniu formularza przejazdu, który musi znajdować się w pojeździe i zawierać informacje zgodne z art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009 (czyli rodzaj wykonywanej usługi, trasę przejazdu oraz wskazanie przewoźnika lub przewoźników świadczących realizowaną usługę). Wypełniony formularz musi być przechowywany w pojeździe w formie papierowej lub kopii elektronicznej za okres co najmniej 28 poprzedzających dni, a od 31 grudnia 2024 r. okres ten ulegnie wydłużeniu do 56 dni poprzedzających wypełnienie formularza.

Międzynarodowe przewozy osób na teren państw trzecich (np. z Polski do Wielkiej Brytanii) nie podlegają pod wyżej wymienione przepisy unijne, lecz pod umowę AETR, i w związku z tym nowelizacja ich nie obowiązuje.

 

Jeżeli potrzebujesz opinii prawnych związanych z czasem pracy kierowców kliknij tu.

Powiązane Aktualności

Nowe uprawnienia dla PIP

Prace nad projektem nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców mają w założeniu uprościć i ujednolicić [...]