Badania wstępne pracownika będącego wcześniej praktykantem

Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który wcześniej odbywał u pracodawcy praktykę absolwencką, powinien być ponownie skierowany na badania wstępne? Przedstawiamy stanowisko GIP w sprawie badań wstępnych pracownika będącego wcześniej praktykantem.

Zgodnie z Kodeksem pracy zatrudnienie pracownika na umowę o pracę bezpośrednio po odbytych praktykach absolwenckich, nie stanowi kontynuacji zatrudnienia, i w związku z tym powinien zostać ponownie skierowany na badania profilaktyczne. Ponieważ jednak występują przeciwne interpretacje, w sprawie zdecydował się zająć stawisko Główny Inspektor Pracy.

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w sprawie skierowania na badania wstępne

W stanowisku z 8 grudnia 2023 roku (znak GIP-GBI.0701.182.2023.3) wyjaśnił że:

“Na podstawie art. 229 § 1-11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Jednocześnie wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

  • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Ww. wyjątki od reguły zawartej w art. 229 § 1 K.p. dotyczącej wstępnych badań lekarskich odnoszą się wyłącznie do osób, które wykonywały wcześniejsze obowiązki (u tego samego lub poprzedniego pracodawcy) na podstawie stosunku pracy.

Warto zauważyć, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244) przepisy prawa pracy, co do zasady, nie mają zastosowania do praktyki absolwenckiej. Praktyka absolwencka nie jest stosunkiem pracy, a zatem w odniesieniu do tego rodzaju praktykantów opisane wyjątki dotyczące wstępnych badań lekarskich nie mają zastosowania.

Powyższe dotyczy także innego rodzaju praktyk czy staży, które nie stanowią stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.”.

Powiązane Aktualności